STATUT FUNDACJI
„FUNDACJA WSPIERANIA POLSKIEJ AKWARYSTYKI”


POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

 1. Fundacja pod nazwą „Fundacja Wspierania Polskiej Akwarystyki”, ustanowiona zostaje przez Krzysztofa Gawałka, PESEL 82061601738 oraz spółkę JUWEL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku, nr KRS 0000329882 (dalej zwani osobno Fundatorem lub łącznie Fundatorami), na podstawie przepisów prawa polskiego, w tym zwłaszcza ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40)  oraz niniejszego Statutu.

 2. Fundacja może tworzyć oddziały i inne jednostki organizacyjne.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą fundacji jest miasto Poznań.

§ 4

 1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

 2. Fundacja w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania statutowych celów może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej, w formach i na zasadach przewidzianych właściwymi przepisami prawa polskiego i obcego.

 3. Fundacja zostaje ustanowiona na czas nieoznaczony.

§ 5

 • Fundacja może posługiwać się znakiem i pieczęcią.

 • Fundacja może używać odpowiedniego oznaczenia Fundacji w językach obcych.

 • Nazwa, znak i pieczęć Fundacji korzystają z ochrony prawnej.

CELE FUNDACJI

§ 6

Celem Fundacji jest propagowanie i wspieranie akwarystyki. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • Kompleksowe zakładanie i utrzymanie akwariów w instytucjach opiekuńczo-wychowawczych jako wsparcie rozwoju osobistego oraz forma resocjalizacji podopiecznych.

 • Kompleksowe zakładanie i utrzymanie akwariów w instytucjach szpitalnych i rehabilitacyjnych jako forma wsparcia rekonwalescencji i poprawy jakości życia w trakcie pobytu.

 • Zajęcia zakładania i utrzymania zbiorników akwariowych w placówkach oświatowych jako aktywne wsparcie procesu edukacji i pozyskania praktycznych umiejętności.

 • Aktywizacja i rehabilitacja społeczna poprzez czynny udział w zakładaniu i pielęgnacji akwarium przez osoby narażone na wykluczenie – osoby z różnymi rodzajami i stopniami niepełnosprawności czy seniorzy.

 • Aktywne wspieranie inicjatyw związanych z promocją akwarystyki, takich jak wystawy, konkursy, pokazy i zloty.

 • Patronowanie lokalnym inicjatywom związanym z akwarystyką funkcjonującym w postaci kół zainteresowania, klubów czy stowarzyszeń.

 • Organizowanie specjalistycznych szkoleń oraz kursów dla osób pracujących w branży akwarystycznej.

 • Organizowanie szkoleń oraz kursów dla osób chcących związać się zawodowo z branżą akwarystyczną.

 • Tworzenie publikacji, filmów, książek, katalogów i broszur.

 • Działanie na rzecz ochrony fauny i flory występującej w polskich wodach poprzez cykl szkoleń, wykładów oraz wystaw.

 • Działalność naukowa – prowadzenie/finansowanie badań naukowych.

§ 7

Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżną z jej celami.

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 8

Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 zł (słownie: pięć tysięcy złotych złotych) wniesiony przez JUWEL POLSKA sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku
w gotówce oraz inne mienie nabyte przez Fundację na własność lub do używania w toku działania Fundacji.

§ 9

Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:

 1. darowizn, spadków, zapisów;

 2. dotacji i subwencji oraz grantów;

 3. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;

 4. dochodów z majątku Fundacji;

 5. zysków z lokat w bankach i instytucjach rynku kapitałowego w kraju i za granicą.

§ 10

 1. Dochody Fundacji służą realizacji jej celów.

 2. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.

 3. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenie wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia jej zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

 5. Fundacja może tworzyć fundusze, w tym o charakterze celowym, zgodnie z wolą ofiarodawcy sygnowane jego nazwiskiem lub nazwą.

 6. Przyjęcie przez Fundację darowizny lub spadku nie może spowodować przejęcia przez fundację długów przewyższających wartość mienia przyjmowanego.

 7. Fundacja może gromadzić swoje fundusze w walucie polskiej lub obcej w bankach krajowych lub zagranicznych – zgodnie z przepisami polskiego prawa.

 8. Fundacja nie przyjmuje darowizn od producentów broni, alkoholu i papierosów oraz zakładów bukmacherskich.

ORGANY

§ 11

 1. Jedynym organem fundacji jest jej Zarząd.

 2. Zarząd jest dwuosobowy i składa się z Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu.

 3. Do reprezentacji Fundacji uprawniony jest jednoosobowo każdy z Członków Zarządu.

 4. Zarząd może powoływać pełnomocników do prowadzenia spraw określonych pełnomocnictwem i w tym zakresie do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji.

 5. W skład pierwszego zarządu Fundacji wchodzą:

  1. Krzysztof Gawałek – Prezes Zarządu;

  2. Marcin Wawrzyniak – Wiceprezes Zarządu.

§ 12

 1. Członkowie Zarządu są wybierani na czas nieoznaczony.

 2. Mandat Członków Zarządu wygasa w przypadku:

  1. śmierci,

  2. rezygnacji,

  3. odwołania.

 3. W sytuacjach przewidzianych w ust. poprzedzającym Członków Zarządu wybiera Fundator JUWEL POLSKA sp. z o.o.

 4. Członków Zarządu odwołuje Fundator JUWEL POLSKA sp. z o.o.

 5. Do kompetencji Prezesa Zarządu należy zajmowanie się całością spraw Fundacji, w tym zwłaszcza:

  1. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz, w tym przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,

  2. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

  3. przygotowywanie rocznych sprawozdań finansowych, rocznych sprawozdań z działalności oraz rocznych sprawozdań merytorycznych z działalności Fundacji,

  4. zarządzanie majątkiem Fundacji,

  5. powoływanie oddziałów Fundacji,

  6. podejmowanie decyzji o współpracy Fundacji z innymi organizacjami o podobnym profilu działania,

  7. podejmowanie decyzji w sprawie połączenia z inną Fundacją.

 6. Zarząd Fundacji odpowiada za realizację celów statutowych Fundacji.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA

§ 13

 • Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w rozmiarach służących realizacji jej celów statutowych.

 • Przeznacza się kwotę 2.500,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset złotych 00/100) z funduszu założycielskiego Fundacji na prowadzenie działalności gospodarczej.

 • W celu prowadzenia działalności gospodarczej Fundacja może tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego oraz spółek cywilnych, zawierać umowy o współpracę oraz wspólną realizację przedsięwzięcia, w tym z podmiotami zagranicznymi, jak również lokować środki finansowe na lokaty, obligacje, udziały oraz instrumenty finansowe.

 • Zakres działalności gospodarczej Fundacji według PKD obejmuje:

  • 47.76.Z Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet.

  • 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

  • 47.23.Z Sprzedaż detaliczna ryb, skorupiaków i mięczaków prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

  • 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana

  • 74.10.Z Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania

 • Działalność, dla której wykonywania jest wymagane uzyskania koncesji, licencji lub zezwoleń lub spełnienie innych wymogów przewidzianych prawem, wykonywana będzie po ich uzyskaniu lub spełnieniu.

UTRATA PODMIOTOWOŚCI PRAWNEJ PRZEZ FUNDATORA, LIKWIDACJA FUNDACJI

§ 14

 • W razie śmierci Fundatora – Krzysztofa Gawałka – w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej przez niego wskazana. W przypadku braku takiego wskazania, w jego miejsce wstępuje osoba wybrana przez spadkobierców. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców prawnych Fundatora Krzysztofa Gawałka.

 • W razie utraty podmiotowości prawnej przez Fundatora – JUWEL POLSKA sp. z o.o., w jego miejsce wstępuje osoba wcześniej wskazana przez Fundatora Krzysztofa Gawałka. W przypadku braku takiego wskazania, w jego miejsce wstępuje osoba wybrana przez spadkobierców Fundatora Krzysztofa Gawałka. Powyższą zasadę stosuje się do kolejnych następców prawnych Fundatora Krzysztofa Gawałka.

§ 15

 • W razie osiągnięcia celu, dla którego fundacja była ustanowiona, lub w razie wyczerpania środków finansowych i majątku fundacji, fundacja podlega likwidacji w sposób wskazany w statucie.

 • Decyzję o postanowieniu Fundacji w stan likwidacji podejmuje Fundator Krzysztof Gawałek, a likwidację przeprowadza Zarząd Fundacji.

 • Majątek pozostały po likwidacji Fundacji zostanie przekazany zgodnie z dyspozycją Fundatora Krzysztofa Gawałka.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 16

 • Fundacja uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

 • Do spraw nieuregulowanych w Statucie należy stosować przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 2016 r. poz. 40).